Форум Статьи Контакты
Строительство — возведение зданий и сооружений, а также их капитальный и текущий ремонт, реконструкция, реставрация и реновация.

Литургия преждеосвященных Даров

Дата: 19-05-2022, 20:00 » Раздел: Статьи  » 

Литургия преждеосвященных Даров, или литургия Григория Двоеслова (греч. Λειτουργία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων) — вечерня, во время которой христиане причащаются Святых Даров, освященных прежде — на предыдущей полной Литургии по чину святителей Василия Великого или Иоанна Златоуста — и сохраняемые в ковчежце, обычно на престоле или, реже, на жертвеннике. Литургия преждеосвященных Даров в строгом смысле Литургией не является, так как в этом богослужении нет анафоры, и во время этого богослужения не совершается преложение Святых Даров.

История

Литургия преждеосвященных Даров восходит к апостольским временам. Во времена преследования христиан, заключённым за веру мученикам тайно передавались Святые Дары для предсмертного причащения. Монахи-отшельники перед уходом в безлюдные пустыни также получали Святые Дары, чтобы иметь возможность регулярно причащаться. Однако позже, из-за участившихся случаев попадания Святых Даров в руки еретиков, врагов Церкви и нерадивых христиан, Святые Дары стали храниться только в храмах, а лично причащать на дому больных получили право только епископы или священники. Освященные архиереем в кафедральном соборе Дары в древности иногда торжественно переносились в ближайшие приходские храмы. Эти и другие обычаи легли в основу Литургии преждеосвященных Даров.

Григорий Двоеслов восстановил широкое употребление этой литургии в Римской и других западных церквах. Иерусалимский патриарх Досифей II писал: «Преждеосвященная литургия принята от преемников апостольских и не есть творение Григория Двоеслова». Однако в некоторых богослужебных рукописях с XVI века составление литургии преждеосвященных Даров приписывается святителю папе римскому Григорию Двоеслову.

Шестой Вселенский собор 52-м правилом утвердил повсеместное совершение Преждеосвященной литургии в дни Святой Четыредесятницы, чтобы не лишать верных таинственного общения с Господом и вместе с тем не нарушать поста и покаяния совершением торжественной полной литургии.

В современной практике Православной церкви служится в среду и пятницу Святой Четыредесятницы, в полиелейные (Иверской иконы Божией Матери, 1-го и 2-го Обретения главы Иоанна Предтечи, Сорока Севастийских мучеников), храмовые праздники, в четверг 5-й седмицы Великого поста, в понедельник, вторник и в среду Страстной седмицы. Возможно её совершение в канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы 24 марта (7) апреля. До 1930 года в Киево-Печерской лавре совершалась ежедневно в седмичные дни Великого поста (кроме его первых двух дней), что было пережитком Студийского устава, который господствовал в Русской церкви до XV века. В настоящее время эта традиция утеряна.

Чинопоследование

Литургия Преждеосвященных Даров бывает только в дни Великого поста и, по сути, является великопостной вечерней, на которой происходит торжественное причащение. В связи с этим первая часть литургии практически не отличается от вечерни (до вечернего входа и паремий), а вторая схожа с литургией верных «полной литургии», но без евхаристического канона.

Первая часть

Как и вечерня, литургия Преждеосвященных Даров начинается с предначинательного 103-го псалма и великой ектении. Затем следует кафизма (чаще всего 18-я) — «псалмы степени» (на церковно-слав в Синодальном переводе «псалмы восхождения») с псалма 119-го до псалма 133-го с малыми ектениями на каждой «Славе». Традиция связывает 15 псалмов восхождения с 15-тью ступенями Иерусалимского храма, на которых они пелись ветхозаветными священниками. Последование вечерни сопровождается в алтаре литургическими действиями:

 • во время первого антифона священник извлекает из дарохранительницы (во многих храмах в качестве дарохранительницы в данном случае используется дискос с звездицей и покровцом небольшого размера, которые накрываются специальным колпаком, от попадания пыли) прежде освящённый (то есть освящённый раньше — в предшествующее воскресение) Агнец и поставляет его на дискос,
 • во время второго — трижды кругообразно кадит престол и находящиеся на нём Дары,
 • во время третьего — переносит Дары с престола на жертвенник, проходя через Горнее место. В связи с этим во время третьего антифона все присутствующие в алтаре, а по благочестивой традиции — и все молящиеся во храме, становятся на колени.

После третьей малой ектении вновь возобновляется последование вечерни — поются 140, 141, 129, 116 псалмы. К десяти последним стихам этих псалмов припеваются соответствующие 10 стихир (стихиры на «Господи, воззвах»). Затем поётся «славник», и на «И ныне…» — Богородичен. Осуществляется вечерний вход с кадилом (если на литургии читается Евангелие, то вход с Евангелием). Поётся «Свете тихий», произносится прокимен со стихом и читается первая паремия. В течение шести недель Четыредесятницы первая паремия берётся из Книги Бытия, вторая — из Притчей Соломоновых; в великие Понедельник, Вторник и Среду — из Книг Исход и Иова соответственно. Затем следует второй прокимен со стихом.

Характерной особенностью литургии Преждеосвященных Даров является благословение священником молящихся зажжённой свечой и кадилом в руках со словами:

Свет Христов просвещает всех.

По обычаю, все молящиеся принимают благословение коленопреклоненно. Это благословение связано с раннехристианским обычаем зажжения светильника на вечерне (с ним же связано название тайных молитв священника на вечерне — «светильничные»).

Завершается первая часть литургии Преждеосвященных Даров пением избранных стихов 140-го псалма с припевом:

Да исправится молитва моя, яко кадило, пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя.

По Уставу стихи читает чтец, а припев исполняется клиросом. В богослужебной практике нередко стихи поёт хор, а рефрен — молящиеся в алтаре. При этом все молящиеся преклоняют колена. Вслед за этим священник в алтаре возглашает молитву Ефрема Сирина, сопровождаемую тремя земными поклонами.

В дни полиелейных праздников, а также в великие Понедельник, Вторник и Среду читается Евангелие.

Вторая часть

 • Сугубая ектения.
 • Первая и вторая молитвы верных. В связи с тем, что Дары уже освящены ранее, молитвы верных посвящены не просьбе о принятии и освящении Даров, а о достойном их причащении.
 • Великий вход. Великий вход на литургии Преждеосвященных Даров существенно отличается от аналогичного входа на «полной» литургии тем, что в процессии переносятся с жертвенника на алтарь уже освящённые Дары, то есть Тело Христово. В связи с этим, чашу и дискос несёт священник, держа дискос правой рукой над чашей «близ чела», диакон предшествует ему, обратив лицо к Дарам (то есть идёт, пятясь) и часто кадит, а молящиеся преклоняют колена. Великий вход сопровождается особенным песнопением, разделяемым на две части:

Ныне Силы Небесныя с нами невидимо служат, се бо входит Царь Славы, се Жертва тайная совершена дориносится.

 • Вход со Святыми Дарами. Особенно торжественно этот Великий вход происходит в греческих церквах, где сохранился обычай совершать полный вход, то есть священник и диакон выходят из алтаря северными вратами, идут по храму вплоть до западных врат и затем возвращаются в алтарь через Царские врата.

Верою и любовию приступим, да причастницы Жизни вечныя будем. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

 • Молитва Ефрема Сирина.
 • Царские врата затворяются, завеса задёргивается только наполовину.
 • Просительная ектения: «Исполним вечернюю молитву нашу…».
 • Отче наш.
 • Главопреклоненная молитва.
 • Возглас священника:

Преждеосвященная Святая святым.

Причащение духовенства. Запричастный стих:

Вкусите и видите, яко благ Господь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

При изнесения потира, народ поёт:

Благословлю Господа на всякое время, хвала Его во устех моих.

Заамвонная молитва:

Владыко Вседержителю, Иже всю тварь Премудростию соделавый,..

Особенности

 • Отсутствует первая часть полной Литургии — проскомидия;
 • Литургия предваряется службой не только 3-го и 6-го, но и 9-го часа с последованием изобразительных;
 • Начиная со среды 4-й седмицы Великого поста сразу же за ектенией об оглашенных следует ектения о «готовящихся к Святому Просвещению», то есть ко Крещению, которое в древней Церкви совершалось в Великую субботу;
 • Согласно традиции, распространённой исключительно в Русской Православной церкви и отсутствующей у греков, на Литургии преждеосвященных Даров не принято причащать младенцев (которые на обычной литургии причащаются только Кровью Христовой);
 • В 2010-е годы в ряде московских храмов возникла традиция совершения Литургии преждеосвященных Даров в вечернее время (так как соединяется с вечерней). Это не противоречит церковным канонам и даёт возможность учащимся и работающим в утреннее и дневное время посетить богослужение. В этом случае готовящиеся ко причащению могут позавтракать, но после полудня (с 12:00 часов), соблюдая евхаристический пост, воздерживаются от еды и питья — до причащения остаётся примерно 7-8 часов.

 • (голосов:0)

  Пожожие новости
  Комментарии

  Ваше Имя:   

  Ваш E-Mail: